نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهدول، شماره شیت 6746-IV ، فرمت jpg   (DEHDOL برگه  6746-IV)