نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهدول، شماره شیت 6746-IV ، برای آگهی تشخیص (DEHDOL برگه  6746-IV)