نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ده دشت، شماره شیت 6151-IV ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی  (DEHDASHT برگه  6151-IV)