نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ده دشت، شماره شیت 6151-IV ، فرمت jpg   (DEHDASHT برگه  6151-IV)