نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ده کویه، شماره شیت 6845-I ، فرمت jpg   (DEH – KUYEH برگه  6845-I)