نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دودهک، شماره شیت 6158-III ، فرمت jpg   (DUDEHAK برگه  6158-III)