نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دوره، شماره شیت 8054-I ، فرمت jpg   (DOREH برگه  8054-I)