نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دورواحمد، شماره شیت 6345-IV ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DORUAHMAD برگه  6345-IV)