نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دورود، شماره شیت 5856-IV ، فرمت jpg   (DORUD برگه  5856-IV)