نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دوقلعه، شماره شیت 8061-II ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DO QALEH -YE BARASHK برگه  8061-II)