نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دوژیر، شماره شیت 6761-II ، فرمت jpg   (DOEZHIR برگه  6761-II)