نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دژکرد، شماره شیت 6351-II ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DEZHKORD 1378 برگه  6351-II)