نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دیکچه، شماره شیت 6964-I ، فرمت jpg   (DIKCHEH 1382 برگه  6964-I)