نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دیکچه، شماره شیت 6964-I ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی  (DIKCHEH 1382 برگه  6964-I)