نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رامجرد، شماره شیت 6550-III ، فرمت jpg   (RAMJERD برگه  6550-III)