نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رحیم آباد، شماره شیت 6851-III ، فرمت jpg   (RAHIMABAD برگه  6851-III)