نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رشت، شماره شیت 5964-IV ، فرمت jpg   (RASHT برگه  5964-IV)