نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رودان، شماره شیت 7444-IV ، فرمت jpg   (RUDAN برگه  7444-IV)