نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رودخانه ی اهوران، شماره شیت 8143-II ، سند تاریخی از روی عکس های هوایی سال 1343 فرمت jpg   (RUDKHANEH -YE AHURAN برگه  8143-II)