نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رودسر، شماره شیت 6064-II ، فرمت jpg  سند تاریخی از روی عکس های هوایی سال 1343  (RUDSAR برگه  6064-II)