نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رود هن، شماره شیت 6361-II ، زمین روستای روی عکس هوایی (RUD -E- HEN 1376  برگه  6361-II)