نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 روین، شماره شیت 7464-II ، فرمت jpg  سند تاریخی از روی عکس های هوایی سال 1343  (RUIN برگه  7464-II)