نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ریواده، شماره شیت 7463-IV ، فرمت jpg   (RIVADEH برگه  7463-IV)