نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زاغه، شماره شیت 6062-II ، فرمت jpg   (ZAQEH برگه  6062-II)