نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زالی بلاغ، شماره شیت 6160-III ، فرمت jpg   (ZALIBOLAGH برگه  6160-III)