نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زاهدان، شماره شیت 8148-I ، فرمت jpg   (ZAHEDAN برگه  8148-I)