نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زاویه، شماره شیت 6160-IV ، فرمت jpg   (ZAVIYEH 1377 برگه  6160-IV)