نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زجات، شماره شیت 6955-II ، فرمت jpg   (ZAJAT برگه  6955-II)