نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زرد بیه، شماره شیت 7062-II ، فرمت jpg   (ZARD -E BEYEH برگه  7062-II)