نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زرکان، شماره شیت 6156-I ، فرمت jpg   (ZARKAN برگه  6156-I)