نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زرین، شماره شیت 6955-III ، فرمت jpg   (ZARRIN برگه  6955-III)