نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زنگنه ی علیا، شماره شیت 5858-III ، فرمت jpg   (ZANGANEH YE OLYA برگه  5858-III)