نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زهلن پان، شماره شیت 8144-I ، فرمت jpg   (ZAHLEN PAN برگه  8144-I)