نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زیدار، شماره شیت 7565-I ، فرمت jpg   (ZEYDAR 1385 برگه  7565-I)