نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زیدار، شماره شیت 7665-IV ، با فرمت jpg 

نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زیدار، شماره شیت 7665-IV ، با فرمت jpg