نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زیدان، شماره شیت 8056-III ، فرمت jpg   (ZEYDAN برگه  8056-III)