نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سازینک، شماره شیت 8147-III ، زمین های مزروعی سال 1334 (SAZINK 1372 برگه  8147-III)