نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سدیچ، شماره شیت 7741-III ، اراضی زراعت دهه 40 و قبل از اصلاحات ارضی در ایران (SEDICH برگه  7741-III)