نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سرانجیلک، شماره شیت 6350-II ، فرمت jpg   (SARANJILAK برگه  6350-II)