نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سربندان، شماره شیت 6461-II ، فرمت jpg   (SARBANDAN برگه  6461-2)