نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سرتال، شماره شیت 7044-IV ، فرمت jpg   (SARTAL برگه  7044-IV)