نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سروستان، شماره شیت 6648-IV ، عکس هوایی سال 1334 (SARVESTAN برگه  6648-4)