نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سرکلاته، شماره شیت 6863-III ، فرمت jpg   (SARKALATEH برگه  6863-III)