نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سرگز، شماره شیت 7447-II ، فرمت jpg   (SARGAZ برگه  7447-2)