نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سر نمک، شماره شیت 6958-III ، مستثنیات با برگ زرد اصلاحات ارزی  (SAR NAMAK برگه  6958-3)