نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سفید سنگ، شماره شیت 8061-III ، فرمت jpg   (SEFIDSANG برگه  8061-3)