نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سلطان اباد، شماره شیت 6649-III ، فرمت jpg   (SOLTANABAD برگه  6649-III)