نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سندرک، شماره شیت 7443-I ، فرمت jpg   (SENDERK برگه  7443-I)