نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سنگان  ، شماره شیت 7860-II ، فرمت jpg   (SANGAN برگه  7860-II)