نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سنگان پایین، شماره شیت 8058-I ، فرمت jpg   (SANGAN -E PAIN برگه  8058-I)