نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سپیدان، شماره شیت 6251-II ، اراضی مزروعی قبل از اصلاحات ارضی در ایران  (SEPIDAR 1378 برگه  6251-2)