نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سیاهکل، شماره شیت 5964-II ، ملک های زراعی و زمین کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی در ایران   (SEYAHKAL برگه  5964-II)