نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سیاهکل، شماره شیت 5964-II ، فرمت jpg   (SEYAHKAL برگه  5964-II)