نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سیر، شماره شیت 7660-IV ، فرمت jpg   (SIR برگه  7660-IV)